top of page

מהו איזון משאבים בתהליך חלוקת רכוש

אחת הסוגיות המרכזיות במסגרת הליכי גירושין, שלא פעם גם הופכת לסוגיה הטעונה והנפיצה ביותר, עוסקת בחלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג. כלומר, חלוקת הרכוש שבני הזוג צברו יחדיו בתקופת נישואיהם. 

ככלל, אופן חלוקת הרכוש מבחינה חוקית נעשה לפי מועד הנישואים של בני הזוג:

חלוקת הרכוש המשותף של בני זוג שהתחתנו לאחר יום 1.1.1974, הוא מועד כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון, תשל"ג-1973, תיעשה בהתאם להסדר איזון המשאבים שקבוע בחוק זה, וכפי שיוסבר במאמר זה להלן. 

לעומת זאת, חלוקת הרכוש המשותף של בני זוג שהתחתנו לפני יום 1.1.1974, תיעשה בהתאם להלכת השיתוף, אשר נקבעה בפסיקה. 

מהי מהותו של הסדר איזון המשאבים?

הסדר איזון המשאבים כשמו כן הוא. כלומר, מדובר בהסדר שנועד לחלק את רכושם המשותף של בני הזוג באופן מאוזן ושוויוני ביניהם, קרי, חצי-חצי (50% לכל אחד מבני הזוג), וזאת למעט במקרים חריגים שבהם בני הזוג ערכו הסכם שקובע אחרת או שבית המשפט עצמו הורה אחרת. 
 

לוחצים ידיים להסכמה

  תנו לנו לעזור לכם לעשות את הצעד הראשון בצורה נבונה  ​​

מהם הנכסים שנכללים בהסדר איזון המשאבים?

הסדר איזון המשאבים חל על כל הנכסים שבני הזוג צברו בתקופת הנישואים, ללא קשר לשאלה על שם מי הם רשומים, לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות, אך למעט "נכסים חיצוניים" שאינם ברי איזון, וזאת אלא אם כן הוכחה כוונת שיתוף לגביהם (נטל ההוכחה לגבי כוונת השיתוף מוטל על הצד שטוען לקיומה של כוונת השיתוף). 

הנכסים החיצוניים כוללים :

  1. נכסים שכל אחד מהצדדים צבר לפני הנישואין או שהוא קיבל במתנה או בירושה במהלך הנישואין.

  2. כספי גמלת ביטוח לאומי שמשולמים לאחד מבני הזוג.

  3. כספי גמלה או פיצויים בגין נזק גוף או מוות שמשולמים לאחד מבני הזוג. 

 

 

כיצד מבצעים את הסדר איזון המשאבים?

כדי לאזן בין המשאבים של הצדדים, כלומר, כדי לחלק את רכושם המשותף שווה בשווה ביניהם, יש לבצע את השלבים הבאים.

  • בשלב הראשון, יש להעריך את השווי של הנכסים שעליהם יחול ההסדר (כפי שיוסבר בהמשך הדברים להלן). כאשר מדובר בנכסים רבים ו/או מורכבים, שלא פשוט לאמוד את שווים, ניתן להיעזר באיש מקצוע שמתמצא בהערכות שווי, כגון אקטואר או רו"ח. 

  • בשלב השני, יש להעריך גם את השווי של כלל החובות שבני הזוג צרכו במהלך הנישואים שלהם, אם כי לצורך מימון עלויות המחייה שלהם ושל ילדיהם. 

  • בשלב השלישי, יש לנכות את שווי כלל החובות משווי כלל הנכסים. ככל שנותרה יתרה חלוקה, יש לחלק אותה שווה בשווה בין הצדדים. אם לאחד הצדדים יש עודף כלשהו בנכסים, עליו להעביר לצד השני את ההפרש באמצעות תשלום כספי או חלק מהנכסים, כדי ליצור את האיזון המיוחל ביניהם. 

 

 

כיצד ניתן לחרוג מהסדר איזון המשאבים? 

לחרוג מהסדר איזון המשאבים פירושו לקבוע חלוקה של הרכוש שאינה באופן שוויוני כפי שקובע החוק. 

ניתן לחרוג מהסדר איזון המשאבים בשתי דרכים לפי החוק.

דרך אחת הינה באמצעות הסכם שייערך בין הצדדים לפי סעיף 2 לחוק, ואשר יאושר ויקבל תוקף של פסק דין על ידי בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. מדובר, למשל, בהסכם ממון שנערך בין הצדדים לפני או במהלך הנישואים, או בהסכם גירושין, שנערך עם תום הנישואים, שקובע באופן כללי שחלוקת הרכוש בין בני זוג תיעשה באופן שיוויוני. 

 

הדרך השניה הינה באמצעות הגשת בקשה חד צדדית לבית המשפט על ידי אחד מבני הזוג לפי סעיף 8 לחוק, אשר מבקשת מבית המשפט לקבוע שהנכסים לא יחולקו באופן שיוויוני בין בני הזוג, אלא לטובת הצד שהגיש את הבקשה, וזאת בתנאי כמובן שהוכח הוכיח את קיומן של נסיבות שמצדיקות זאת. בדרך כלל מדובר במקרים שבהם הבעל הפעיל אלימות קשה כלפי האשה, או כאשר הוא הבריח נכסים בניגוד לחוק, או במקרים שבהם הבעל מרוויח הרבה יותר מהאישה כך שהוא ממילא צפוי גם להמשיך ולהרוויח הרבה יותר ממנה גם לאחר הגירושין. 

 

האם ניתן להקדים את מועד ביצוע הסדר איזון המשאבים?

כלל, סעיף 5 לחוק יחסי ממון מאפשר לערוך את הסדר חלוקת המשאבים בין בני זוג שנפרדו זה מזו רק כאשר הנישואים שלהם הסתיימו פורמאלית, כלומר, עם מתן הגט. 

אולם, סעיף 5א לחוק מאפשר לכל אחד מבני הזוג לבקש מבית המשפט להורות על הקדמת מועד ביצוע ההסדר למועד כלשהו לפני הגירושים ומתן הגט, בכפוף לקיומו של אחד מהתנאים הבאים: עברה שנה מיום פתיחת הליך הגירושין או מיום פתיחת הליך תביעה לחלוקת הרכוש בין הצדדים. עם זאת, בית המשפט רשאי להורות על קיצור התקופות הללו במקרים מסוימים, ולמשל כאשר מדובר במקרים של אלימות במשפחה. 
 

bottom of page