top of page

מה זה גישור? כיצד מתבצע הליך גישור?

הליך גישור הוא הליך שמטרתו להביא לפתרון סכסוך בין שני צדדים יריבים. המאפיין המרכזי של הליך הגישור נעוץ בעובדה שבמסגרת הליך גישור הצדדים מגיעים להסכמות בנוגע לפתרון הסכסוך. כלומר, בשונה מהליכים המתנהלים בבתי משפט או בבתי דין אחרים בהם השופט או הדיין כופה פתרון על הצדדים, בהליך גישור הצדדים עצמם קובעים את הפתרון הנכון בעיניהם.


הליכי גישור החלו להתקיים בעולם החל משנות ה-30 של המאה הקודמת. הסיבה העיקרית בגינה החלו לקיים הליכי גישור היא המחשבה שבתי המשפט או בתי דין אחרים אינם מספקים ניטרליים וישרי דרך, ולכן ישנה עדיפות לפתור את הסכסוך על בסיס הסכמה הדדית. מעבר לכך, בקרב באי בתי המשפט חלחלה ההבנה כי ההליך המשפטי הוא הליך ארוך, מורכב ויקר, מה שנמנע בהליך מבוסס הסכם. הליך הגישור הוא הליך בעל יתרונות משמעותיים במיוחד במצבים בהם יש קושי להכניס את מערכת היחסים אל כתלי בית המשפט. כך לדוגמא כאשר מדובר בסכסוכי גירושין, במערכות ארוכות טווח דוגמת עסקים משפחתיים. מצבים אחרים הם כאשר הצדדים מבקשים להביא לפתרון הסכסוך בדיסקרטיות או כאשר יש רצון להמשיך את מערכת היחסים לאחר פתרון הסכסוך.

לוחצים ידיים להסכמה

  תנו לנו לעזור לכם לעשות את הצעד הראשון בצורה נבונה  ​​

מיהו המגשר?
המגשר הוא למעשה האדם האחראי על לייצר את הבסיס המשותף על מנת להגיע להסכמות בין הצדדים. המגשר הוא למעשה גורם צד שלישי ניטרלי אשר תפקידו לייצא דיאלוג בין הצדדים ולהביא לצמצום הפערים ביניהם. לשם כך המגשר יכול, בהסכמת הצדדים, לקבוע את מתווה הגישור ("כללי המשחק"), להציע רעיונות במהלך הדרך לפתרון הסכסוך ולסייע לצדדים להפחית מתח וחשדנות כלפי הצד השני.


הכשרתו של המגשר
במקרים רבים מגשר הוא בעל הכשרה משפטית. עם זאת, אין כל חובה כי המגשר יהיה בעל הכשרה שכזו. למעשה, על מנת לשמש כמגשר כל שיש הוא לעבור קורס גישור בן כ-60 שעות בלבד. עם זאת, במקרים רבים, היכולת להביא לפתרון בין צדדים יריבים נעוץ ביכולת ובניסיון של המגשר ליצור גשר ביניהם. המשמעות היא כי המגשר זקוק לכלים רבים על מנת להצליח במשימתו. לכן, השכלה משפטית היא בהחלט השכלה רלוונטית לתפקיד המגשר, אולם אין היא הכרחית.

עם זאת, המגשר חב בחובות הקבועות בדין הישראלי המכווינות את התנהגותו. המגשר חייב לפעול בתום לב וללא משוא פנים, להימנע מכל ניגוד עניינים, לא להשתמש במידע שהוא מקבל בהליך לטובת צרכים אחרים, ולא לייעץ לצדדים בנושאים שהם אינם בליבת מומחיותו. חובות אלה חלות על מגשרים אשר פועלים מטעם בית המשפט ולא במקרים אחרים.


ניהול הגישור
במסגרת של הליך גישור עשויות להיות מגוון משתנה של ישיבות בין הצדדים ובין המגשר. חלק מהפגישות המתקיימות עם הצדדים הן פגישות משותפות (כלומר, בהשתתפות שני הצדדים) וחלק מהן הן פגישות במעמד צד אחד. במסגרת הפגישות המשותפות יוכל המגשר לבקש מהצדדים להציג את עמדתם בנוגע לסכסוך, לתאר את שורש המחלוקת ואת המכשולים שבדרך לפתרון שלה. פגישות פרטיות הן פגישות בהן הצדדים יכולים להעביר למגשר מסרים אשר נועדו לאוזניו בלבד ושהם אינם מעוניינים שיעברו לצד השני. בדרך זו יכול המגשר להתרשם מהנקודות החשובות לכל אחד מהצדדים ולנסות לקדם פתרון בהתאם לכך. כמובן, ההחלטה על טיב ההסכם יכולה להתבצע אך ורק במעמד ובאישור של שני הצדדים.


במסגרת הליך הגישור נדרש לתווך לצדדים את תוצאות הליך הגישור. על המגשר לסייע לצדדים להבין את מפת האינטרסים שלהם, להציג בפניהם מגוון של פתרונות לסכסוך ושל דרכים לסיומו, ולסייע לניסוח הפתרון שנקבע בסוף לפתרון כתוב מוסכם בעל תוקף משפטי.

bottom of page